راهـبردهای اجتماعی افزایش سن ازدواج

به دلیل آنکه جامعه مجموعه‌ ای‌ از واحدهای کوچک تر به نام‌ خانواده‌ است‌، بهترین‌ جایگاه‌ کـمک به ایجاد‌ خانواده‌ و فراهم ساختن ازدواج جوانان، خود جامعه است. از این رو، بـرای حـل مـشکل ازدواج جوانان و جلوگیری‌ از‌ افزایش‌ سنّ ازدواج، چاره ای جز همکاری و همیاری‌ همه‌ افراد‌ و آحاد‌ جامعه‌ نیست‌. راهبردهای اجتماعی، که مـی ‌ ‌تـوان در این زمینه ارائه داد، به قرار ذیل است:

  1. فراهم کردن شرایط ازدواج آسان: دولت مردان و متصدیان امـور اجـتماعی وظـیفه دارند به‌ عنوان انجام یک کار جدّی، برنامه دقیقی برای حل این مشکل ارائه دهند. هـمچنین با تشویق مردم، بخصوص افراد متموّل، جوانان را در این امر یاری دهند. مسلّماً اگـر دولت‌ و مسئولان‌ امر، قـدمی در ایـن راه بگذارند، همه مردم به کمک آنها می شتابند; زیرا این یک مشکل همگانی است و همه افراد به گونه ای با آن درگیرند.
  2. گسترش مراکز‌ مشاوره‌ ازدواج: یکی از دلایلی که جوانان را از ازدواج دور کرده، نداشتن اطلاعات صـحیح از ازدواج و وجود بدبینی های بی مورد است. بسیاری‌ از‌ جوانان نسبت به اصل ضرورت‌ ازدواج‌ بی اطلاعند و برخی هم از افکار ناصحیح و خرافی در این زمینه رنج می برند. وجود مراکز مشاوره ازدواج کمک شایانی بـه جـوانان می کند‌ و دغدغه‌ های بی مورد آنان‌ را‌ برطرف می سازد.
  3. کنترل مهاجرت روستاییان به شهرها: از بین تمام خسارت ها و ضررهایی که در مهاجرت روستاییان به شهر وجود دارد، مشکل افزایش سن ازدواج، جـایگاه ویـژه ای دارد‌. اگر‌ بتوان با افزایش امکانات زندگی در روستاها و ایجاد اشتغال برای آنان، از مهاجرت آنها جلوگیری کرد و آنان را به ماندن در روستا و تولید محصولات کشاورزی و دامی و امثال آن تشویق نمود‌، علاوه‌ بر حـل‌ بـسیاری از مشکلات اجتماعی، از افزایش سن ازدواج نیز جلوگیری خواهد شد.