راهـبردهای اقـتصادی افزایش سن ازدواج

ازدواج

عوامل اقتصادی یکی از عمده ترین دلایلی است که جوانان برای تأخیر ازدواج خود مطرح می کـنند. بـرای اینکه این‌ عامل مهم را کاهش بدهیم، در دو جهت باید برنامه ریزی کنیم:

  1. حـتی الامـکان هـزینه ها را کاهش بدهیم.
  2. منابع اقتصادی و تولید ثروت را برای جوانان فراهم کنیم.

بنابراین، راهبردهای ذیل‌ مـی‌ تـوانند مـا را در عملی ساختن دو هدف مزبور یاری دهند:

  1. کاستن از هزینه های اضافی: بسیاری از هـزینه هـایی که در زندگی صرف می شود، اعم از هزینه های‌ جشن‌ عقد و عروسی، یا جهیزیه، مسکن و سایر لوازم زنـدگی، ضـرورت ندارد و امکان حذف یا کاهش آنها هست. اگر پسر و دختر و خانواده هـایشان تـصمیم بگیرند هزینه های غیرضروری را حذف کنند‌ و بـه‌ حـداقل امـکانات اکتفا نمایند، امکان ازدواج برای بیشتر جوانان فـراهم مـی شود. اینکه جوانان ما یا خانواده هایشان این تصور را داشته باشند که در ابـتدای زنـدگی، باید از‌ همه‌ یا‌ بیشتر امـکانات مـادی برخوردار بـاشند‌ و در‌ بـرگزاری‌ مـراسم عقد و عروسی، هزینه های سنگینی بـر یـکدیگر تحمیل کنند، نتیجه ای نخواهد داشت جز فرار جوانان از ازدواج.
  2. همیاری در‌ هزینه‌ های‌ ازدواج: همه افـراد، بـخصوص افراد متموّل، وظیفه دارند در این‌ امر‌ خیر‌ شرکت کنند. همچنین اگر ترتیبی داده شـود کـه افراد نزدیک‌ به خانواده پسـر و دخـتر، بـه صورت یک رسـم و عـادت نیکو، بخشی از هزینه هـای ازدواج را بـه عهده‌ بگیرند‌، کمک‌ بزرگی به تحقق این هدف می شود. این پیشنهاد گرچه ظـاهر‌ سـاده‌ ای دارد، ولی در عمل، تأثیر شگفت انگیزی در هموار سـاختن مـسیر ازدواج جوانان از خـود‌ بـه‌ جـای‌ می گذارد و چون ایـن مشکل عمومیت دارد و هرکسی خودرا محتاج کمک می‌ بیند‌، همه‌ مردم در این امر خیر شرکت خـواهند کـرد.
  3. ایجاد‌ شغل‌ های‌ پاره وقت در دوران تحصیل و مانند آن: امروز دغدغه اصلی جوانان و به ویژه دانشجویان، اشتغال‌ است‌. متأسفانه‌ در آموزش و پرورش و آموزش عالی ما طوری برنامه ریـزی نـشده است که‌ همه‌ فارغ التحصیلان خود را به ابزار و فنون شغلی مجهّز کنند; همان گونه که نیروی نظامی نتوانسته‌ است‌ برای سربازان وظیفه، که خیل عظیمی از جوانان کشورند، در این زمـینه‌ کـاری‌ بکند و دست کم هر یک از آنان‌ را‌ در‌ مدت سربازی به فن یا صنعتی مجهّز‌ کند‌. البته کارهایی در تحقق این هدف انجام داده اند، ولی اصلا کـافی نـیست‌. برای‌ مثال، اگر دانشجوی جـوان مـا‌ بتواند‌ در خلال‌ تحصیل‌، شغل‌ مناسبی داشته باشد، می تواند بسیاری‌ از‌ هزینه های زندگی خود را تأمین کند. لازمه این کار آن است‌ که‌ آموزش های کـاربردی و فـنّی در طول‌ تحصیل گسترش یـابد و تـعداد‌ واحدهای‌ نظری غیرضروری کاهش پیدا کند‌.
  4. تشویق‌ به زندگی در کنار خانواده یکی از زوجین: در زمان های گذشته اکثر‌ جوانان‌، ابتدای زندگی خود را در‌ کنار‌ والدینشان‌ آغاز می کردند‌ و به‌ مرور زمان سـعی مـی‌ کردند‌ با پس انداز و امثال آن، از پدر و مادر خود جدا و مستقل شوند، اگر بتوان‌ این‌ فرهنگ را دوباره زنده کرد و جوانان‌ و خانواده‌ هایشان را‌ به‌ پذیرش‌ این امر تشویق کرد‌، کمک زیادی به حل مـشکل ازدواج مـی شود.