عوامل و راهبردهای کاهش سن ازدواج

بالا رفتن سن ازدواج یکی از معضلات مهم جوامع بشری است; زیرا با‌ افزایش‌ سـن‌ ازدواج، جـوانان از شـیوه بهنجار ارضای غریزه جنسی و آثار و فواید آن محروم می شوند. در‌ جوامع گذشته پسران و دختران با رسـیدن به سن بلوغ، یا کمی بعد از‌ آن اقدام به ازدواج‌ می‌ کردند و مجرّد مـاندن یک نقص اجتماعی مـحسوب مـی شد. اما با پیچیده تر شدن جوامع و ایجاد خواسته ها و انگیزه های کاذب، ذائقه اجتماعی تغییر یافت و به تبع این تغییر ذائقه، نیاز‌ طبیعی و غریزی به ازدواج سرکوب و این روند، تا جـایی پیش رفته که امروزه در بعضی جوامع غربی، جوانان بکلی از ازدواج سرباز زده اند و آن را مانعی برای آزادی خود تلقّی‌ می‌ کنند. تنها زمانی به ازدواج روی می آورند که نشاط جوانی را از دست بدهند و نیازمند یک پرستار یـا مـراقب هستند. متأسفانه این فرهنگ اشتباه جوامع اسلامی از جمله جامعه‌ اسلامی‌ ما را نیز تحت تأثیر خود قرار داده است، به گونه ای که افزایش رو به تزاید سن ازدواج در کشور، مشکلات فراوانی به دنبال داشـته اسـت. مشکلاتی همچون‌ افسردگی‌ و از بین رفتن نشاط در جوانان، ابتلا به وسواس زیاد در انتخاب همسر، مشکل آفرینی فرزندان بزرگ و ازدواج نکرده در خانه، افزایش اضطراب و نگرانی ـ بخصوص در دختران ـ بلاتکلیفی، از‌ دست‌ رفتن‌ طراوت و زیـبایی، نـاامیدی و تصمیم به‌ عدم‌ ازدواج‌ به خاطر کاهش میل به ازدواج، بی دقتی در انتخاب همسر، احتمال افزایش انحرافات، و ده ها مشکل از این قبیل که‌ جوانان‌ ما‌ را، به چالش کشانده است.

از این رو‌، بـر‌ هـمه مـسئولان و دست اندرکاران مسائل اجتماعی لازم اسـت بـه ایـن مسئله به عنوان یک مشکل فوریتی نگاه کنند و تمام‌ همّت‌ و تلاش‌ خود را برای رفع آن مصروف نمایند. بـرای مـبارزه با معضل اجتماعی بالا بودن سـن ازدواج، راه حـل های زیـادی وجـود دارد کـه کما بیش از گذشته‌ مطرح‌ بـوده و فراروی مسئولان و متصدیان کشور قرار داشته است. به نظر می رسد دیگر زمانِ دادن راه حل تـمام شـده و باید در مسیر عملی ساختن این راه حـل هـا قـدم‌ بـرداشت‌. تـنها‌ راه رهایی از این مـشکل‌ آن است‌ که ملت و دولت دست به دست هم دهند و با برنامه ریزی های کلان فرهنگی، اقتصادی و اجـتماعی، سـعی در رفـع این مشکل‌ بزرگ‌ داشته‌ باشند. شاید نـقطه آغـازین و در عـین حـال، بـسیار‌ مـهم‌ حل مشکل این باشد که ابتدا سعی کنیم تفکر و شناخت جوانان را عوض کنیم و آنان را از مادی گرایی‌ و سطحی‌ نگری‌، به معنویت و توجه خدا و دین باوری، سوق دهیم. حـال با‌ توجه به عوامل افزایش سن ازدواج راهبردها و عوامل کاهش سن ازدواج نیز در‌ همان‌ غالب‌ مطرح می شوند:

با توجه بـه آثـار جـسمانی، روانی، اجتماعی و فرهنگی ازدواج، باید موانع پیش روی را برطرف نمود و تمام تلاش خود را صـرف کـرد تـا‌ در اوایل جوانی به انجام برسد و جوانان از فواید بی شمار آن برخوردار شـوند و در یـک زنـدگی بالنده و بانشاط و به دور از دغدغه و انحراف، قرار گیرند. این‌ مهم‌ با همّت آحاد مردم و خـانواده هـا و مسئولان فرهنگی و اقتصادی کشور از طریق فرهنگ سازی، مبارزه با اعتقادات غلط، کاهش تـجمّل گـرایی، احـساس مسئولیت بیشتر در رابطه با جوانان، کمک‌ مالی‌ و معنوی‌ به فرزندان، پیروی از دستورات‌ دینی‌، اخـتصاص‌ مـنابع مالی بیشتر به ازدواج جوانان، و تشویق و ترغیب به ازدواج حاصل می آید.

با توجه بـه آثـار جـسمانی، روانی، اجتماعی و فرهنگی ازدواج، باید موانع پیش روی را برطرف نمود و تمام تلاش خود را صـرف کـرد تـا‌ در اوایل جوانی به انجام برسد و جوانان از فواید بی شمار آن برخوردار شـوند و در یـک زنـدگی بالنده و بانشاط و به دور از دغدغه و انحراف، قرار گیرند. این‌ مهم‌ با همّت آحاد مردم و خـانواده هـا و مسئولان فرهنگی و اقتصادی کشور از طریق فرهنگ سازی، مبارزه با اعتقادات غلط، کاهش تـجمّل گـرایی، احـساس مسئولیت بیشتر در رابطه با جوانان، کمک‌ مالی‌ و معنوی‌ به فرزندان، پیروی از دستورات‌ دینی‌، اخـتصاص‌ مـنابع مالی بیشتر به ازدواج جوانان، و تشویق و ترغیب به ازدواج حاصل می آید.