مهارت های رفتاری والدین

روانشناسان و جامعه شناسان بر این باورند که شیوه ی ارتباط و رفتار والدین در شکل گیری شخصیت و کنش فردی و اجتماعی فرزند، تاثیر دارد و همچنین دلیل اختلالات روانی و اختلافات را ، نابه سامان بودن شیوه ی برخورد و رفتار کانون خانواده است زیرا سلامتی و تعادل رفتاری خانواده بر کیفیت روابط خانوادگی و اجتماعی ارتباط مستقیم دارد.

با اهمیت بر مهارت های رفتاری اشاره شده می توان بر روی نوع و چگونگی رفتار فرزندان تاثیر مثبت و مستقیم داشت :

1- شناخت دوران کودک ( کودکی، نوجوانی ، جوانی )

2- تاکید احترام به والدین و اعضای خانواده

3- صبر داشتن هنگام برخورد و رفتار با فرزند

4- متحد بودن شیوه و رفتار والدین در تربیت فرزندان

5- وجود تفاهم شیوه و رفتار والدین در تربیت فرزندان

6- مقتدرانه برخورد کردن با فرزند

7- ارتباط منطقی داشتن با فرزندان

8- احترام گذاشتن به فرزندان

9- نظارت داشتن بر رفتار فرزند

10- مسلط بودن بر رفتار فرزند

11- تقویت کردن باورهای دینی و معنوی

12- وقت شناسی در صحبت کردن با فرزند

13- با ارزش دیدن نظر فرزند

14- شنونده بودن والدین

15- سهیم شدن در کارهای فرزند

16- همکاری داشتن با فرزند

17- آموزش پیروی کردن از دستورالعمل ها و قوانین

18- احترام به وسایل و فضای شخصی فرزند

19- تمرین ایجاد ارتباط چشمی

20 – مودبانه صحبت کردن والدین با فرزند

21- درآغوش گرفتن هدفمند والدین

22- محبت کردن والدین

23- توجه به خواسته های فرزند

24- اهمیت دادن به احساس فرزند

25- حضور فعال والدین در خانه

26- خاموش کردن وسایل مزاحم محیط زندگی

27- همبازی بودن با فرزند

28- وقت اختصاصی و خصوصی گذاشتن والدین برای فرزند

29- همدلی و همدردی با فرزند

30- نچیدن پر پرواز فرزند

31- مسخره نکردن رویای فرزند

32- کتاب خواندن با فرزند

33- نشان دادن رضایت از کاری های خوب فرزند

34- آموزش نه گفتن

35- قاطعانه عمل کردن در برابر رفتارهای بد فرزند

36- آموزش دادن شجاعت به فرزند

37- آموزش مسئول بودن به فرزند

38- لوس بار نیاوردن فرزند

39- دوری از جنگ کردن بر سر غذا با فرزند

40- فرصت به انتخاب فرزند

41- ابراز علاقه والدین به فرزند

42- حفاظت از لبخند فرزند

43- اهمیت دادن به خواب آلود بودن فرزند

44- راستگو بودن