تروما یا ضربه روحی

تروما یا ضربه روحی عبارت است از نتیجه ی حاصل از اتفاقات و موارد استرس زایی که از شما احساس امنیت را می گیرد و خراب می کند و همچنین سبب می شود که در دنیای پرهراس و خطری، درماندگی را احساس کنید. آسیب هایی از نوع آسیب روانی می تواند سبب رها نشدن از […]