ازدواج

ازدواج

خانواده یکی از مهم ترین ارکان جامعه است که با ازدواج تشکیل می شود. بنابراین ازدواج که آغاز کننده این ارکان است از اهمیت بالایی نیز برخوردار است. ما در انتخاب خانواده ای که در آن به دنیا آمده ایم هیچ اختیاری نداشتیم، اما می توانیم از آن به بعد زندگی خود را آن طور که می خواهیم بسازیم. اگرچه ازدواج همه‌ی امر خانواده نیست اما می تواند بنای خانواده نیز باشد. بنابراین ازدواج می تواند یکی از اصلی ترین مسائل و مهم ترین تصمیم در طول زندگی و خانواده باشد که کی از پیچیده ترین روابط انسانی است که در ادامه به برخی از موضوعات مهم درخصوص روانشناسی ازدواج می پردازیم.

انتخاب همسر

ازدواج

فرض بر این است که شما در مهارت ارتباط تخصص لازم را دارید که با این فرض، در انتخاب همسر به چه نکاتی باید توجه کرد؟ با چرا شروع کنید؟ چرا باید ازدواج کنید؟ باید در نظر داشته باشید که سوال ها و چرایی‌ها را از بعدهای متفاوتی بپرسید و توجه داشته باشید که چرایی انسان‌ها با یک‌دیگر متفاوت است و باید در نظر بگیرید آیا می‌توانید تاهل خوبی داشته باشید و مسولیت‌پذیر باشید؟