عوامل و راهبردهای کاهش سن ازدواج

بالا رفتن سن ازدواج یکی از معضلات مهم جوامع بشری است; زیرا با‌ افزایش‌ سـن‌ ازدواج، جـوانان از شـیوه بهنجار ارضای غریزه جنسی و آثار و فواید آن محروم می شوند. در‌ جوامع گذشته پسران و دختران با رسـیدن به سن بلوغ، یا کمی بعد از‌ آن اقدام به ازدواج‌ می‌ کردند و مجرّد مـاندن […]

معیارهای انتخاب همسر و تشکیل خانواده

یکی از حساس ترین فصول، ازدواج و تشکیل خانواده می باشد. ازدواج پیوند مشترک دو فرد با حفظ استقلال خود است که در تکامل رسیدن به یکدیگر کمک می کنند. زمانی که شما شخصی را به عنوان ازدواج انتخاب می کنید، او را همسر آینده خود، شریک تمام عمر و مادر یا پدر فرزندانتان می […]

روابط پیش از ازدواج و تاثیر آن بر ازدواج

انسان به عنوان موجودی اجتماعی تلقی میشود و در زندگی اجتماعی خود سعی میکند چند وجه از رفتارهای فردی خود را نشان دهد و گاهی در انبوهی از جمعیت و گاهی در انزوا و تنهایی به عنوان عنصری از یک جامعه انسانی رفتارکند.جامعه اجتماعی انسان‌ها با ارتباط میان هم معنا پیدا میکند چرا که کلیت […]

ازدواج

ازدواج

خانواده یکی از مهم ترین ارکان جامعه است که با ازدواج تشکیل می شود. بنابراین ازدواج که آغاز کننده این ارکان است از اهمیت بالایی نیز برخوردار است. ما در انتخاب خانواده ای که در آن به دنیا آمده ایم هیچ اختیاری نداشتیم، اما می توانیم از آن به بعد زندگی خود را آن طور که می خواهیم بسازیم. اگرچه ازدواج همه‌ی امر خانواده نیست اما می تواند بنای خانواده نیز باشد. بنابراین ازدواج می تواند یکی از اصلی ترین مسائل و مهم ترین تصمیم در طول زندگی و خانواده باشد که کی از پیچیده ترین روابط انسانی است که در ادامه به برخی از موضوعات مهم درخصوص روانشناسی ازدواج می پردازیم.