بیش فعالی در بزرگسالان

تعریف اختلال نقص توجه و بیش¬فعالی (ADHD) الگویی از مشکلات است که معمولا در کودکی ایجاد می شوند. والدین و معلّم ها متوجه می شوند که کودک: بیش از حد معمول فعالیت و تحرک دارد.  دائم حواسش پرت می شود. نمیتواند حتی برای مدت کوتاهی مشغول یک کار ثابت باشد.  تکانشی است یعنی بدون فکر […]