عوامل کودک آزاری جنسی

کودک آزاری

علل خانوادگی: عواملی همچون برقراری روابط اجتماعی نادرست، عدم یادگیری فرزند پروری توسط والدین، تحصیلات پایین مادر و پدر، سابقه بازداشت و یا سوء پیشینه والدین، سابقه بیماری های روحی و تفرقه و جدایی میان والدین سبب می شود که کودکان این خانواده ها بیشتر در معرض آسیب های جنسی قرار گیرند.
علل فرهنگی: شرایط اقتصادی و اجتماعی پایین و محل زندگی نامناسب افراد باعث می شود که کودک را بیشتر در معرض آسیب جنسی قرار دهد.
علل روانی مرتبط با کودک: کودکان غیر طبیعی، کودکان دشوار، کودکان طرد شده از جمله ویژگی های خاص روانی هستند که آنها را بیشتر در معرض آسیب جنسی قرار می دهند.

کودک آزاری

کودک آزاری

کودک آزاری جزء ابعاد گوناگون اجتماعی، حقوقی و بالینی است که براساس این سه بعد تعریف های متناسب با آن صورت گرفته است. علاوه بر آن بعد های دیگری نظیر فرهنگ و ارزش های فرهنگی نقش زیادی در تعریف کودک آزاری دارد، چون فرهنگ ها و سنت های هر جامعه با جامعه دیگر متفاوت است […]